ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Στην «ΔΕΛΤΑ ΜΑΡΜΑΡΑ», δεσμευόμαστε για τα κάτωθι :

 • Οι υπηρεσίες/προϊόντα που παρέχουμε στους πελάτες μας θα ικανοποιούν πλήρως και θα καλύπτουν απόλυτα τις απαιτήσεις τους καθώς και τις εφαρμοστέες κανονιστικές και νομοθετικές απαιτήσεις.
 • Οι παραγγελίες ή/και οι συμβάσεις με τους πελάτες μας θα υλοποιούνται όπως ακριβώς έχουν συμφωνηθεί και η Επιχείρηση θα εκτελεί στο ακέραιο όλες τις υποχρεώσεις της.
 • Στόχος μας παραμένει πάντοτε η συνεχής και πλήρης ικανοποίηση του πελάτη.
 • Για την άμεση ανταπόκριση στα αιτήματα και προβλήματα των πελατών / συνεργατών μας.
 • Για την προστασία του Περιβάλλοντος
 • Στη διαρκή βελτίωση του Συστήματος Διαχείρισης της Ποιότητας, του Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης καθώς και των λειτουργιών της Επιχείρησης.

Για την υλοποίηση της Πολιτικής Ποιότητας και Περιβάλλοντος η Επιχείρηση λειτουργεί με τις ακόλουθες αρχές:

 • Κάθε εργαζόμενος είναι υπεύθυνος για την ποιότητα της δικής του εργασίας και πλήρως ενημερωμένος για το εφαρμοζόμενο Ενιαίο Διαχειριστικό Σύστημα (ΕΔΣ) της Επιχείρησης και τους στόχους / δείκτες που έχουν τεθεί.
 • Θέτουμε ως Επιχείρηση στόχους, παρέχουμε τους απαιτούμενους πόρους για την επίτευξή τους και τα αποτελέσματα της στατιστικής ανάλυσης που κάνουμε αναλύονται στο πλαίσιο της συνεχούς προσπάθειάς μας για την βελτίωση των παρεχόμενων προϊόντων και υπηρεσιών προς τους πελάτες μας αλλά και την προστασία του περιβάλλοντος
 • Παρέχουμε κατάλληλη εκπαίδευση στο προσωπικό της Επιχείρησης μας καθώς και τον κατάλληλο εξοπλισμό και κατάλληλη υποδομή για να εκτελεί σωστά τις εργασίες που του ανατίθενται
 • Η Εταιρεία έχει ορίσει Υπεύθυνο Διεργασίας Διαχειριστικών Συστημάτων ο οποίος έχει οργανωτική ανεξαρτησία και δικαιοδοσία να εξασφαλίζει ότι το ΕΔΣ εφαρμόζεται και σε περιπτώσεις όπου απαιτείται να προβαίνει στις ανάλογες διορθωτικές ενέργειες.
 • Οι προμηθευτές με τους οποίους συνεργαζόμαστε, να τηρούν τις δεσμεύσεις της Επιχείρησης προς τους πελάτες της και τα ενδιαφερόμενα μέρη της αλλά να λαμβάνουν υπόψη και την προστασία του περιβάλλοντος.

Όλο το προσωπικό και οι εξωτερικοί συνεργάτες (όταν αυτό απαιτείται) είναι υποχρεωμένοι να εφαρμόζουν το Ενιαίο Διαχειριστικό Σύστημα που εμπίπτει στο πεδίο δραστηριοτήτων τους.

 

 

Οι στρατηγικοί στόχοι της Επιχείρησης, ορίζονται ως εξής:

 • Υψηλές αποδόσεις επιχειρησιακών επενδύσεων που πηγάζουν από τις λειτουργίες της Επιχείρησης,
 • Συμμόρφωση της Επιχείρησης με νομικές και κανονιστικές απαιτήσεις που αφορούν την προστασία του περιβάλλοντος και τη λειτουργία της,
 • Συνεχής Βελτίωση της Επιχείρησης και των προσφερόμενων υπηρεσιών / προϊόντων της
 • Ανταγωνιστικά προϊόντα και υπηρεσίες
 • Εξασφάλιση της συνέχειας και της διαθεσιμότητας της υπηρεσίας / προϊόντων
 • Συνεχής παρακολούθηση της αποδοτικότητας και αποτελεσματικότητας των λειτουργιών βασισμένη σε στόχους και δείκτες
 • Αειφόρος διαχείριση των πόρων (όπως εξοικονόμηση, επανάχρηση, ανακύκλωση),
 • Απόλυτη συνεργασία με φορείς που είναι επιφορτισμένοι με την προστασία του περιβάλλοντος
 • Πρόληψη της ρύπανσης,
 • Προστασία της βιοποικιλότητας και των οικοσυστημάτων ,
 • Περιορισμός των συνεπειών της κλιματικής αλλαγής

 

 

19/07/2018
Δέλτα Μάρμαρα

Μενού